Welcome to my little domestic corner of the WorldWideWeb!

  
 
 

Time is inexorably ticking ahead towards its rear end, and I find it increasingly urgent to communicate with old and new friends in this world, while it still lasts. To an even greater extent this urgency concerns my own physical appearance and one mental skill or the other that still remains. That’s why I have established this web-log, to be able to hold up some discoveries that I unter mein lebenslauf "root up" from the mud and mire of humanity or from my own, precursors and fellow-wanderers cultivated land and rubbish-heaps.

 

 There might be "pearls", wasted errors in thinking or downright stumbling-stones that show up and I hope that you who visit my web-log would feel called upon to return me a word or so. The Latin word communicatio originally meant message. If we communicate, we share and give each other a little bit of ourselves, and our knowledge will increase in spe. From experience I know that the views of others generate new thoughts within me. Exchange of thoughts is stimulating acts of culture that we absolutely shall not forfeit during our short walk on earth but rather carefully make use ofevery little dear moment.

 

Tiden tickar obevekligen vidare mot sin bortre ände, och jag finner det alltmer angeläget att meddela mig med gamla och nya vänner i denna världen, så länge den nu består. I ännu högre grad gäller denna brådska min egen fysiska uppenbarelse och en och annan kvardröjande själsförmögenhet. Därför har jag etablerat denna webblogg, så att jag kan hålla fram ett och annat fynd, som jag unter mein lebenslauf "bökar upp" ur mänsklighetens dypölar eller ur egna, föregångares och medvandrares odlingsmarker och skräphögar.

 

Det kanske blir "guldkorn", bortkastat tankeskräp eller rent av stötestenar som dyker upp och jag hoppas att du som besöker "webbloggen" vill återgälda mig med något ord på vägen. Det latinska ordet communicatio betydde ursprungligen meddelande. Meddelar vi oss med varandra, så delar vi också med oss till varandra, och vårt vetade växer in spe. Av erfarenhet vet jag att andras tankar väcker nya tankar hos mig själv. Tankeutbyte är en stimulerande kulturhandling, som vi absolut inte skall försitta under vår korta jordevandring, utan fastmer omsorgsfullt tillvarata varje litet tillfälle.


hits