Parafras bearbetning av Davids 139:e

min Skapare
du som genomskådar mig
och vet allt om mig

du vet ju om jag sitter eller står
och känns du långt borta ifrån mig
så vet du ändå vad jag tänker

för du ser mig när jag arbetar
och du ser mig när jag vilar
och du vet allt om mig

redan innan jag talar
så vet ju du
vad jag vill säga

för du omsluter mig
på alla mina sidor
och du håller mig i din handja din kunskap om mig är så oändlig
ja mycket större
än vad jag själv förstår

hur skulle jag kunna undgå dig
och vart skulle jag kunna fly
för ditt ansikte

för drog jag upp till himmelen så är du där
och bäddade jag åt mig i dödsriket
se, då är du också där

toge jag än morgonrodnadens vingar
eller gjorde mig en boning ytterst i havet
så skulle även där din högra hand skydda migför du har skapat mina inre organ
du sammanvävde mig
i min moders liv

och jag tackar dig
för att jag är danad
så övermåttan underbart

ja, underbara
är dina verk
min själ vet det väl

benen i min kropp
var inte gömda för dig
när jag bereddes i det fördolda

dina ögon såg mig
innan jag ännu
var formad
och alla mina dagar blev uppskrivna i din bok
de var bestämda
innan någon av dem hade kommit

hur outgrundliga är inte för mig
dina tankar, o Gud,
hur stor är inte deras mångfald

genomskåda mig
och känn mitt hjärta
pröva mig och alla mina tankar

övervaka min levnads förlopp
och om jag är stadd på en olycksväg
så led mig in på den eviga vägen


May my porch grow!


Veranda1
Veranda2
Veranda3

Lars Danielsson - en fortrollad man!

                                                          LD
Lars Danielsson är statssekreterare och Göran Perssons högra hand. Regeringen tycker att hans mystiska förehavanden äventyrar rikets säkerhet. Han registreras ju tydligen inte i inpasseringskontrollen när han slinker in och ut på Rosenbad under helgerna. Men visst är det en smart idé att nyttja sina övernaturliga förmågor och använda astralkroppen på jobbet. När stora naturkatastrofer hotar är det säkrast att lämna den fysiska kroppen hemma.


Time for me to blog again!

As you see, I have not been here for a while. For almost a year I have done other things than bloging. In the mean time I have been a member of a feministic webcommunity, written poems as a member of a writers webcommunity, and participated in lots of discussions on any  website that offers this oppertunity, i. e. I have tried to find an other forum for my communicatio, as I thougt it did not reach out to "the great multitude". As I glanced at the number of visitors that have been here while I was away, I realize that this surely can be a way to communicate with others. So here I am again begging for your comments!

Wie Sie sehen, bin ich nicht hier für eine Weile gewesen. Für fast ein Jahr habe ich andere Sachen als bloging getan. Mittlerweile bin ich ein Mitglied eines feministic webcommunity gewesen, Gedichte als Mitglied eines Verfasser webcommunity schriftlich und teilgenommen an den Losen Diskussionen auf jeder möglicher Web site, die diese Gelegenheit anbietet, d.h. Ich habe versucht, ein ein anderes Forum für mein communicatio zu finden, wie ich dachte, daß es heraus nicht „zur großen Menge“ erreichte. Da ich auf die Zahl Besuchern flüchtig blickte, die hier gewesen ist, während ich weg war, stelle ich fest, daß diese eine Weise sicher sein kann, mit anderen zu verständigen. So hier bitte ich wieder um Ihre Anmerkungen!

Zoals u ziet, ben ik niet hier voor een tijdje geweest. Voor bijna een jaar heb ik andere dingen dan bloging gedaan. Ondertussen ben ik een lid van een feministic webcommunity geweest, gedichten als lid van een schrijverswebcommunity geschreven en dat aan veel besprekingen over om het even welke website heeft deelgenomen die deze kans, d.w.z. biedt. Ik heb geprobeerd om een ander forum voor mijn communicatio te vinden, aangezien ik dacht het niet de „grote massa“ bereikte. Aangezien ik bij het aantal bezoekers keek dat hier is geweest terwijl ik weg was, realiseer ik dat dit zeker een manier kan zijn om met anderen te communiceren. Zo hier bedel ik opnieuw voor uw commentaren!

Comme vous voyez, je n'ai pas été ici pendant un moment. Pendant presque une année j'ai fait d'autres choses que bloging. En attendant j'ai été un membre d'un webcommunity feministic, ai écrit des poésies en tant que membre d'un webcommunity d'auteurs et ai participé à un bon nombre de discussions sur n'importe quel site Web qui donne cette occasion, c.-à-d. J'ai essayé de trouver un autre forum pour mon communicatio, comme j'ai pensé qu'il n'a pas atteint dehors « à la grande multitude ». Car j'ai jeté un coup d'oeil sur le nombre de visiteurs qui a été ici tandis que j'étais parti, je me rends compte que ceci sûrement peut être une manière de communiquer avec d'autres. Tellement ici je prie encore pour vos commentaires !

Como usted ve, no he estado aquí durante algún tiempo. Por casi un año he hecho otras cosas que bloging. He sido un miembro de un webcommunity feministic, he escrito los poemas como miembro de un webcommunity de los escritores y he participado mientras tanto en porciones de discusiones sobre cualquier Web site que ofrezca esta oportunidad, es decir. He intentado encontrar otro foro para mi communicatio, como pensé que no alcanzó hacia fuera “a la gran multiplicidad”. Pues eché un vistazo en el número de visitantes que ha estado aquí mientras que estaba ausente, realizo que esto seguramente puede ser una manera de comunicarse con otras. ¡Tan aquí estoy pidiendo otra vez sus comentarios!

Come vedete, non sono stato qui per un istante. Per quasi un anno ho fatto altre cose che bloging. Nel frattempo sono stato un membro di un webcommunity feministic, ho scritto i poems come membro di un webcommunity dei produttori ed ho partecipato ai lotti delle discussioni su tutto il Web site che offre questa opportunità, cioè. Ho provato a trovare un'altra tribuna per il mio communicatio, ho pensato che non raggiungesse fuori “al gran numero grande„. Poichè ho gettato uno sguardo al numero di ospiti che è stato qui mentre ero assente, mi rendo conto che questo certamente può essere un senso comunicare con altri. Così qui sto elemosinando ancora le vostre osservazioni!

hits